1. Wanneer wordt een algemene vergadering gehouden?

Het is de taak van de syndicus om minstens één keer per jaar een algemene vergadering bij te roepen. De algemene vergadering wordt gehouden in de periode van 15 dagen die in de basisakte vermeld staat of die vastgelegd werd op een algemene vergadering.

Bij dringende of uitzonderlijke gevallen kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen.

2. Wanneer kan rechtsgeldig vergaderd worden?

De algemene vergadering beraadslaagt alleen rechtsgeldig als bij het begin van de vergadering meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is én als deze ten minste de helft van de aandelen bezitten.

Een andere mogelijkheid is als de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars meer dan drie vierde van de aandelen bezitten.

3. Wat is een hernieuwde algemene vergadering?

Als het aanwezigheidsquorum niet behaald werd op de algemene vergadering, dan wordt een tweede algemene vergadering bijeengeroepen. Deze is rechtsgeldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars.

4. Hoeveel volmachten mag ik krijgen op een algemene vergadering?

U mag niet meer dan drie volmachten hebben, tenzij het totaal van uw aandeel en dat van de volmachten niet meer is dan 10% van het totale aantal aandelen.

5. Mag ik volmacht geven aan de syndicus om mij te vertegenwoordigen op een algemene vergadering?

Voor zover de syndicus zelf geen mede-eigenaar is in het gebouw, mag u geen volmacht geven aan de syndicus.

6. Wat zijn de statuten van een gebouw?

De basisakte en het reglement van mede-eigendom vormen samen de statuten.

7. Wat is een basisakte?

Dit is een authentieke akte die door een notaris werd opgesteld bij de oprichting van een appartementsgebouw. Er wordt in de basisakte een onderscheid gemaakt tussen de privatieve gedeelten en de gemeenschappelijke delen.

8. Vanaf wanneer is een raad van mede-eigendom verplicht?

De oprichting van een raad van mede-eigendom is verplicht wanneer er minstens 20 kavels zijn. De garages, parkeerplaatsen en kelders worden niet meegeteld.